Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.futurelife.eu, jakož i doménového jména druhého stupně futurelife.eu pod doménou prvního stupně .eu, je společnost FutureLife a.s., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02625067, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19615, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.futurelife.eu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.futurelife.eu, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Chování Uživatelů

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.futurelife.eu bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a těmito Pravidly a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Při používání stránek www.futurelife.eu Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti technického řešení ani obsahu těchto stránek, nesmí tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů či šíření spamů, nesmí se snažit proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek ani šířit obsah porušující právní předpisy České republiky. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Závěrečná ustanovení

Obsah stránek www.futurelife.eu je průběžně obnovován a upravován Provozovatelem v souladu s právním řádem České republiky.

Informace obsažené na stránkách www.futurelife.eu slouží pouze jako základní přehled předmětů zájmu a jsou určeny pro osobní potřebu Uživatelů webu. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

Provozovatel neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto stránkách, ani na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím stránek Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah na stránkách www.futurelife.eu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele.

Na stránkách www.futurelife.eu a v těchto pravidlech mohou být uvedeny odkazy na stránky provozované třetími osobami, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů a pravidly pro užívání takových webových stránek. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek www.futurelife.eu a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy (majetkové či nemajetkové) vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek, či v důsledku nemožnosti připojení se k těmto stránkám, nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Ustanovení těchto pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelná, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla, a to i bez udání důvodu; změna pravidel je účinná okamžikem zveřejnění jejich změny na webu www.futurelife.eu.

FutureLife, a.s.