Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.futurelife.eu může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Vyplněním registračního formuláře na stránkách www.futurelife.eu Uživatel souhlasí se zařazením svých osobních údajů do chráněné databáze a jejich užíváním Provozovatelem jakožto správcem osobních údajů pro účely zasílání nabídek obchodu a služeb prostřednictvím vyplněných kontaktů (vč. prostředků elektronické komunikace) a marketingových průzkumů, a to po dobu pěti let. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by musel uvádět důvody.

Každý Uživatel stránek www.futurelife.eu má možnost požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů. Pokud si Uživatel přeje opravit či vymazat osobní údaje, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na poštovní adrese FutureLife a.s., Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1; v takovém případě Provozovatel osobní údaj opraví, případně vymaže.

Provozovatel činí příslušná technická a organizační opatření proti náhodným a záměrným manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob do údajů, které mu Uživatelé poskytli. Tam, kde dochází k ukládání a zpracování osobních údajů, jsou informace při přenosu šifrované, aby se zamezilo jejich zneužití třetí stranou.

Předávání osobních údajů

Provozovatel osobní údaje neposkytuje žádné třetí straně, ani svým obchodním partnerům, s výjimkou zpracovatelů, kteří pro Provozovatele na základě písemné smlouvy v souladu s účelem zpracování zpracovávají osobní údaje. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.